Ugrás a tartalomra

r

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kazincbarcikai Kórház nyilvános pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában és a Kazincbarcikai Kórház vagyonkezelésében lévő, 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56. szám alatti kórház épületének:

 1.  „S” épület földszinti 1005 helyisége (mérete: 16,91 m2)
 2.  „C” épület I. emeleti 0128 helyisége (mérete: 23,55m2)
 3.  „A” épület I. emeleti 0154 helyisége (méreteik: 17,83 m2 
 4.  „C” épület földszinti 0037 helyisége (mérete: 16,15 m2)
 5.  „C ”épület földszinti 0042 helyisége (mérete: 23,68 m2)

Az ajánlattétel előtt lehetőség nyílik a leendő bérlemények megtekintésére:

Helyszíni szemle időpontja: 2023. december 11. napja

Pályázati eljárás során az ajánlattevő a szerződéskötésig, vagy az ajánlattétel módosítási eljárásának megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A pályázati eljárás befejezését követően is köteles bizalmasan kezelni a Kórház által rendelkezésére bocsátott minden olyan tényt, információt, adatot, melyekről harmadik személynek tájékoztatást nem adhat.

A fenti tilalom nem zárja ki konzorciális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, meghatalmazott jogi képviselővel, vagy az ajánlat elkészítéséhez felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, azonban a titoktartási kötelezettség utóbbi személyekre is kiterjed.

 

Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok a pályázati felhívás mellékletét képezik, melyek benyújtása az ajánlattevőknek kötelező:

 •     pályázati ajánlati adatlap,
 •     titoktartási nyilatkozat,
 •     az ajánlattevő (természetes személy vagy gazdasági társaság) azonosító adatai, pályázati adatlapon feltüntetve,
 •    gazdasági társaság esetében a pályázati adatlaphoz csatolni szükséges a 30 napnál nem régebbi eredeti-, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, bírósági nyilvántartási kivonatot, vagy azzal egyenértékű okiratot, a cégjegyzésre jogosult aláíró aláírási címpéldányának eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát, 30 napnál nem régebbi, eredeti Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), valamint a helyi önkormányzatok által kiállított adóigazolásokat,
 •    az ajánlattevő nyilatkozata a pályázati felhívásban szereplő feltételek és az ajánlati kötöttség elfogadásáról, továbbá annak tudomásulvételéről, hogy a Vtv. 5. § (1) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat. Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja. Ezért a Kórház a jogszabályi keretek között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teheti a pályázati anyagokat, valamint a megkötésre kerülő szerződést, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat, továbbá ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, a szerződéskötésre nem jelöl mást maga helyett,
 •     az ajánlattevőnek arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a kiíróval szemben lejárt tartozása nem áll fenn,
 •     ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy – a Vtv. 25. §-a szerinti – kizáró okok vele szemben nem állnak fenn
 •    az ajánlathoz szükséges csatolni az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya, az eredeti papír alapú példánnyal mindenben megegyezik.

Az ajánlattétel benyújtásának módja:

Az ajánlattevők kötelesek ajánlataikat a feladó megjelölése nélküli zárt borítékban vagy csomagban, 1 eredeti példányban benyújtani.

Az ajánlattevők a benyújtott ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát eredetiben, cégszerű aláírással (magánszemélyek esetén eredeti folyóírásos aláírással) vagy a meghatalmazott képviselő aláírásával, továbbá folyamatos, vagy kézzel írt oldalszámozással (alszámok beszúrása nélkül) ellátni.

A benyújtott ajánlatot az ajánlattevőknek roncsolás mentesen (állagsérelem nélkül), összefűzve vagy kötött formában, a pályázati felhívásban megjelölt, az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőn belül, a megadott helyen, személyesen, vagy kézbesítő útján vagy postai úton kell benyújtani.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által elkövetett hibák kijavítását, mely esetben a javítást az ajánlatot aláíró személynek a kézjegyével külön szükséges ellátnia. Az ajánlatban szereplő ellenértékkel összefüggésben javítás nem tehető.

Az ajánlat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – az ajánlat érvényességétől, vagy a pályázati eljárás eredményességétől függetlenül – teljes egészében az ajánlattevőt terhelik.

Az ingatlan bérleti díja négyzetméter alapján kerül megállapításra, mely nem tartalmazza az ingatlan rezsi díját.

Az induló bérlet díj: 5.300 Ft/ m2.

Az ajánlat elektronikusan: titkarsag [kukac] barcikakorhaz.hu email címre, postai úton: 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56. szám és személyesen is benyújtható a Kazincbarcikai Kórház titkárságára.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2023. december 15. 9.00 óra

 

Eredményhirdetés:
A kórház honlapján 2023. december 18. napján közzéteszi, valamint a kórház értesíti a nyertes pályázót.

Szerződéskötés:
2023. december 20. napján történik, melynek hatálybalépése: 2024. január 1.
A pályázatról bővebb felvilágosítás kérhető személyesen a Kazincbarcikai Kórház Gazdasági osztályán lévő 8-as irodában vagy telefonon a 48/514-800/202-es melléken.

Kazincbarcika, 2023. december 01.