Ugrás a tartalomra

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pálázati felhívás plakátja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kazincbarcikai Kórház nyilvános pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában és a Kazincbarcikai Kórház vagyonkezelésében lévő, 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56. szám alatti kórház épületének:

 1.     „S” épület földszinti 1005 helyisége (mérete: 16,91 m2)
 2.     C épület I. emeleti 0128 helyisége (mérete: 23,55m2)
 3.     A+M épület I. emeleti 0154 és 0153 helyiségei (méreteik: 17,83 m2 és 17,38 m2)
 4.     C épület földszinti 0037 helyisége (mérete: 16,15 m2)
 5.     C épület földszinti 0042 helyisége (mérete: 23,68 m2)

Az ajánlattétel előtt lehetőség nyílik a leendő bérlemények megtekintésére:

Helyszíni szemle időpontja: 2022. november 29. napja

Pályázati eljárás során az ajánlattevő a szerződéskötésig, vagy az ajánlattétel módosítási eljárásának megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A pályázati eljárás befejezését követően is köteles bizalmasan kezelni a Kórház által rendelkezésére bocsátott minden olyan tényt, információt, adatot, melyekről harmadik személynek tájékoztatást nem adhat.

A fenti tilalom nem zárja ki konzorciális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, meghatalmazott jogi képviselővel, vagy az ajánlat elkészítéséhez felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, azonban a titoktartási kötelezettség utóbbi személyekre is kiterjed.

 

Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok a pályázati felhívás mellékletét képezik, melyek benyújtása az ajánlattevőknek kötelező:

 •     pályázati ajánlati adatlap,
 •     titoktartási nyilatkozat,
 •     az ajánlattevő (természetes személy vagy gazdasági társaság) azonosító adatai, pályázati adatlapon feltüntetve,
 •     gazdasági társaság esetében a pályázati adatlaphoz csatolni szükséges a 30 napnál nem régebbi eredeti-, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, bírósági nyilvántartási kivonatot, vagy azzal egyenértékű okiratot, a cégjegyzésre jogosult aláíró aláírási címpéldányának eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát, 30 napnál nem régebbi, eredeti Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), valamint a helyi önkormányzatok által kiállított adóigazolásokat,
 •     az ajánlattevő nyilatkozata a pályázati felhívásban szereplő feltételek és az ajánlati kötöttség elfogadásáról, továbbá annak tudomásulvételéről, hogy a Vtv. 5. § (1) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat. Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja. Ezért a Kórház a jogszabályi keretek között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teheti a pályázati anyagokat, valamint a megkötésre kerülő szerződést, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat, továbbá ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, a szerződéskötésre nem jelöl mást maga helyett,
 •     az ajánlattevőnek arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a kiíróval szemben lejárt tartozása nem áll fenn,
 •     ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy – a Vtv. 25. §-a szerinti – kizáró okok vele szemben nem állnak fenn
 •     az ajánlathoz szükséges csatolni az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya, az eredeti papír alapú példánnyal mindenben megegyezik.

Az ajánlattétel benyújtásának módja:

Az ajánlattevők kötelesek ajánlataikat a feladó megjelölése nélküli zárt borítékban vagy csomagban, 1 eredeti példányban benyújtani.

Az ajánlattevők a benyújtott ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát eredetiben, cégszerű aláírással (magánszemélyek esetén eredeti folyóírásos aláírással) vagy a meghatalmazott képviselő aláírásával, továbbá folyamatos, vagy kézzel írt oldalszámozással (alszámok beszúrása nélkül) ellátni.

A benyújtott ajánlatot az ajánlattevőknek roncsolás mentesen (állagsérelem nélkül), összefűzve vagy kötött formában, a pályázati felhívásban megjelölt, az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőn belül, a megadott helyen, személyesen, vagy kézbesítő útján vagy postai úton kell benyújtani.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által elkövetett hibák kijavítását, mely esetben a javítást az ajánlatot aláíró személynek a kézjegyével külön szükséges ellátnia. Az ajánlatban szereplő ellenértékkel összefüggésben javítás nem tehető.

Az ajánlat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – az ajánlat érvényességétől, vagy a pályázati eljárás eredményességétől függetlenül – teljes egészében az ajánlattevőt terhelik.

Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt.

Az ingatlan bérleti díja négyzetméter alapján kerül megállapításra, mely nem tartalmazza az ingatlan rezsi díját.

Az induló bérlet díj: 5.000 Ft/ m2.

Az ajánlat elektronikusan: titkarsag [kukac] barcikakorhaz.hu email címre, postai úton: 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56. szám és személyesen is benyújtható a Kazincbarcikai Kórház titkárságára.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. december 6. 9.00 óra

 

Eredményhirdetés:
A kórház honlapján 2022. december 9. napján közzéteszi, valamint a kórház értesíti a nyertes pályázót.

Szerződéskötés:
2022. december 16. napján történik, melynek hatálybalépése: 2023. január 1.
A pályázatról bővebb felvilágosítás kérhető személyesen a Kazincbarcikai Kórház Gazdasági osztályán lévő 9-es irodában vagy telefonon a 48/514-800/203-as melléken.